Regulamin do 16.02.2024

REGULAMIN SPRZEDAŻY

Cześć, bardzo mi miło, że zdecydowałaś/eś się skorzystać z mojego wsparcia.

Zapoznaj się proszę z poniższym regulaminem i zasadami sprzedaży, które obowiązują Ciebie i mnie. W razie pytań i wątpliwości, możesz skontaktować się ze mną poprzez dane wskazane w regulaminie.

Poniższy regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r. Jeśli chcesz zobaczyć poprzednią wersję regulaminu link do niej znajdziesz na samym dole.

SPIS TREŚCI

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE
 • 2 DEFINICJE
 • 3 MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE
 • 4 PRODUKTY I USŁUGI 
 • 5 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 • 6 CENY PRODUKTÓW I USŁUG ORAZ FORMY PŁATNOŚCI
 • 7 DOSTARCZANIE PRODUKTÓW I USŁUG
 • 8 USŁUGI CYFROWE – ZAWARCIE UMOWY I NEWSLETTER
 • 9 PROCEDURA REKLAMACJI DOTYCZĄCA TREŚCI CYFROWYCH I USŁUG CYFROWYCH
 • 10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 • 11 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW ZAWODOWYCH
 • 12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA
 • 13 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE
 • 14 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES
 • 15 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 • 16 OPINIE – FUNKCJONOWANIE W RAMACH STRONY
 • 17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU KONSUMENTA.

ZAŁĄCZNIK nr 2 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

ZAŁĄCZNIK nr 3 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU KONSUMENTA

ZAŁĄCZNIK nr 4 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE
 1. Sprzedaż następuje poprzez domenę www.MagdalenaSzpilka.com oraz poprzez kontakt e-mailowy i jest prowadzona przez Sprzedawcę.
 2. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu poczty elektronicznej: info@magdalenaszpilka.com albo innego komunikatora online. Środki te gwarantują zachowanie pisemnej korespondencji (forma dokumentowa) pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z zachowaniem daty i godziny, spełniają wymogi trwałego nośnika oraz umożliwiają szybkie i efektywne kontaktowanie się Klienta z przedsiębiorcą.
 3. W przypadku reklamacji złożonego Zamówienia należy kontaktować się ze Sprzedawcą używając następujących danych kontaktowych:
  – numer telefonu: +48 690 528 329 (dostępny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 16:00)
  – adres e-mail: info@magdalenaszpilka.com
  zgodnie z zasadami zawartymi w dalszej części niniejszego regulaminu.
 4. Zasady korzystania oraz składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży oraz dokonywania reklamacji określa niniejszy Regulamin.
 5. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem sprzedaży. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.
 6. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 7. Sprzedawca jest odpowiedzialny za zgodność świadczenia z umową.
 8. Ceny podane są w polskich złotych i są cenami brutto. Klient ma również możliwość zapłaty w innej walucie – Euro, funt brytyjski, dolar amerykański.
 9. Informacje o produktach i usługach podane na stronie www.MagdalenaSzpilka.com oraz mailowo, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 10. Nakazuje się:
  a). Dokonywania zakupu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;
  b). Korzystania z wszelkich zamieszczonych treści wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z udzieloną licencją (jeśli taka została udzielona).
 11. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.

 

 • 2 DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – Magdalena Szpilka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Szpilka, pod adresem ul. Dębowa 11, 63-200 Roszków, NIP: 617-186-96-99, adres email: info@magdalenaszpilka.com, numer telefonu: +48 690 528 329 (dostępny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 16:00).
 2. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie i dokonująca zakupów.
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia produktów lub usług związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla niego charakteru zawodowego, zgodnie z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta oraz art. 385/5, art. 556/4, art. 556/5 i art. 576/5 ustawy Kodeks cywilny.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, a nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży.
 7. Produkty i usługi – produkty i usługi zakupione lub dostępne do zakupienia.
 8. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Klientowi na: wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, albo wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, albo inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
 9. Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 10. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem kontaktu mailowego, na mocy której Sprzedawca przenosi lub zobowiązuje się do dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, w tym każda umowa, której przedmiotem są zarówno towary, jak i usługi.
 11. Umowa o świadczenie usług – oznacza każdą umowę inną niż umowa sprzedaży towarów, na mocy której Sprzedawca świadczy lub zobowiązuje się do świadczenia usługi, w tym Usługi cyfrowej, na rzecz Klienta.
 12. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 13. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 14. Operator płatności
  – PayPal PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg
  – Przelewy24, spółka PayPro SA, ul. Pastelowa 8; 60-198 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935, NIP: 7792369887
 15. Dowód zapłaty – faktura wystawiona zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
 16. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem przelewu lub Operatora płatności – w zależności od wybranej formy płatności
 17. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za zamówiony produkt lub usługę
 18. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).
 19. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Klienta w celu uzyskania dostępu do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, lub w celu korzystania z nich. Minimalne wymagania techniczne zostały wskazane przez Sprzedawcę w niniejszym regulaminie.
 20. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 21. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
 22. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 23. RODO– oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 24. Ustawa o ochronie danych osobowych– ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).
 25. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), dalej jako UŚUDE.
 26. Ustawa Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.), dalej jako Prawo Telekomunikacyjne.
 27. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), dalej jako Prawo autorskie.

 

 • 3 MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE

Do skontaktowania się ze Sprzedawcą, do przeglądania asortymentu, do składania zamówień na produkty i usługi oraz do korzystania z treści i usług cyfrowych potrzebne są:
a). dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia typu laptop, komputer stacjonarny, inne urządzenie przenośne, w tym sprzęt umożliwiający komunikację
b). przeglądarka internetowa, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome
c). programy lub aplikacje na danym urządzeniu umożliwiające komunikację i korzystanie z treści i usług cyfrowych, np. Skype
d). programy lub aplikacje na danym nośniku umożliwiające odtwarzanie plików video i/lub audio
e). aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail. (Sprzedawca zaleca, aby Klient sprawdził, czy maile z domeną sprzedawcy z jego adresu e-mail nie trafiają do skrzynki „spam”, „oferty” lub innej niż „główne /odebrane”. Sprzedawca nie ma na to wpływu i jest to zależne od ustawień skrzynki e-mail Klienta i/lub dostawcy używanej skrzynki e-mail).

 

 • 4 PRODUKTY i USŁUGI
 1. Produkty i usługi dostępne w sprzedaży są przedstawione na stronie www.MagdalenaSzpilka.com jak również informacja o nich jest rozsyłana mailowo do listy kontaktów, na którą osoby zainteresowane zapisały się poprzez formularz zapisu na listę kontaktów bądź poprzez formularz zapisu na listę osób oczekujących danego produktu lub usługi. Formularze udostępnione są na stronie www.MagdalenaSzpilka.com
 2. Specyfika każdego produktu i usługi oraz cechy charakterystyczne znajdują się w opisach danych produktów i usług.
 3. Dostępne do zakupu są następujące Treści cyfrowe i/lub Usługi cyfrowe:
  a). nagrania z warsztatów online
  b). warsztaty online
  c). spotkania grupy wsparcia online
 4. Klient może zamówić Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
 5. Specyfika Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej oraz jej cechy charakterystyczne znajdują się w opisie. Sprzedawca informuje także o tym, czy konkretna cecha odbiega od wymogów zgodności z Umową. Klient w przypadku dokonania Zamówienia takich Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej zgadza się na brak tej konkretnej cechy.
 6. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe były zgodne z Umową zawartą z Klientem. W tym celu dba o ich jakość, kompletność oraz właściwy i konkretny opis oferty.
 7. Dostęp do treści cyfrowych i usług cyfrowych możliwy jest wyłącznie po ich opłaceniu.
 8. Dostęp do zakupionych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych może być czasowy lub nieograniczony. Informacja o terminie dostępności znajduje się w opisie danych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych.
 9. Sprzedawca w swojej ofercie posiada również możliwość przeprowadzenia sesji indywidualnych za pomocą komunikatorów online.
 10. Sesje indywidualne są udzielane na podstawie przesłanych przez Klienta drogą elektroniczną informacji na adres email: info@magdalenaszpilka.com
 11. Terminy sesji Sprzedawca ustala indywidualnie z Klientem.
 12. Sesja odbywa się poprzez nawiązanie połączenia internetowego na platformie Skype, ZOOM, Messenger lub Whatsapp.
 13. Sprzedawca nie ma obowiązku nagrywania sesji indywidualnych, ale może wyrazić zgodę na ich nagrywanie przez Klienta. Klient, każdorazowo powinien zapytać o taką zgodę.
 14. Sprzedawca w swojej ofercie posiada również warsztaty stacjonarne.
 15. Sprzedawca umożliwia także korzystanie z Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych nieodpłatnych. Zaliczają się do nich mailing oraz treści na blogu nieoznaczone jako odpłatne.

 

 • 5 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Nagrania z warsztatów online:

 1. Klient może dokonać zakupu poprzez wybór danego nagrania na stronie MagdalenaSzpilka.com.
 2. Po dokonaniu wyboru, celem dokonania zakupu Klient kontaktuje się ze Sprzedawcą za pomocą wskazanego adresu email.
 3. Sprzedawca w wiadomości zwrotnej informuje Klienta o dostępnych formach płatności, o tym na jakie dane dokonać płatności, jakie dane Klienta są potrzebne do złożenia zamówienia, jak nagranie zostanie przesłane, a także przesyła do zatwierdzenia przez Klienta niniejszy regulamin oraz politykę prywatności informującą o przetwarzaniu danych osobowych Klienta, a także informację do zaakceptowania o wyrażeniu zgody na dostarczenie treści cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest:
  a). podanie przez Klienta następujących danych:
  – imię i nazwisko oraz opcjonalnie nazwa firmy i nr NIP
  – adres (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj)
  – adres e-mail
  b). akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności. Akceptacja ta jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia.
  c). wyrażenie zgody na dostarczenie treści cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Klient dokonuje zapłaty wybierając jedną z form płatności.
 6. Sprzedawca, po otrzymaniu wpłaty lub po otrzymaniu od Klienta potwierdzenia dokonania wpłaty, wysyła e-mail na adres Klienta z instrukcjami do pobrania nagrania oraz wysyła zakupione nagranie za pomocą platformy internetowej Wetransfer.
 7. Klient otrzymuje e-mail z Wetransfer z linkiem, z którego może pozyskać i zapisać na wybranym urządzeniu zakupione przez siebie nagranie.
 8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.
 9. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku:
  a). braku wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia
  b). nieotrzymania wpłaty w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia

Warsztaty online:

 1. Poprzez kliknięcie w link wskazany w opisie danych warsztatów online na stronie MagdalenaSzpilka.com lub w link podany w mailingu lub w wiadomości e-mail, Klient zostaje przekierowany do platformy biletowej Evenea, gdzie zapisuje się na listę uczestników wybranego warsztatu. Dokonując zapisu Klient akceptuje podaną tam politykę prywatności Sprzedawcy oraz Regulamin Sprzedaży.
 2. W mailu potwierdzającym wysłanym automatycznie przez Evenea na wskazany w zapisie adres e-mail Klient otrzymuje informacje o dostępnych formach płatności, o tym na jakie dane dokonać płatności oraz jakie dane Klienta są potrzebne do wystawienia faktury.
 3. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest:
  a). podanie przez Klienta następujących danych:
  – imię i nazwisko oraz opcjonalnie nazwa firmy i nr NIP
  – adres (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj)
  – adres e-mail
  – numer telefonu
  b). akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności. Akceptacja ta jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia
 4. Klient dokonuje zapłaty wybierając jedną z form płatności.
 5. Sprzedawca, po otrzymaniu wpłaty lub po otrzymaniu od Klienta potwierdzenia dokonania wpłaty, wysyła na adres e-mail Klienta podany przy zapisie, link dostępu do warsztatu online.
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.
 7. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku:
  a). braku wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia
  b). nieotrzymania wpłaty w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia lub nieotrzymania wpłaty bądź potwierdzenia wpłaty przed rozpoczęciem warsztatów, jeśli złożenie Zamówienia nastąpiło w czasie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem warsztatów

Spotkania grupy wsparcia online:

 1. Spotkania te są oferowane klientom, którzy uczestniczyli w warsztatach online „PROCESowanie eMOCji” lub w warsztatach stacjonarnych „Wewnętrzne Ukorzenienie”.
 2. Sprzedawca informuje mailowo uczestników warsztatów wymienionych w ust. 1 o kolejnych spotkaniach grupy wsparcia, przesyłając informacje o dacie i godzinie spotkania, jego cenie oraz podając informacje o dostępnych formach płatności, o tym na jakie dane dokonać płatności, jakie dane Klienta są potrzebne do wystawienia faktury, a także przesyła Politykę Prywatności i Regulamin Sprzedaży do zaakceptowania.
 3. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest:
  a). podanie przez Klienta następujących danych:
  – imię i nazwisko oraz opcjonalnie nazwa firmy i nr NIP
  – adres (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj)
  – adres e-mail
  – numer telefonu
  b). akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności. Akceptacja ta jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia
 4. Klient dokonuje zapłaty wybierając jedną z form płatności.
 5. Sprzedawca, na dzień przed spotkaniem, wysyła na adres e-mail Klienta link dostępu do spotkania.
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.
 7. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku:
  a). braku wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia
  b). nieotrzymania wpłaty w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia lub nieotrzymania wpłaty bądź potwierdzenia wpłaty przed rozpoczęciem spotkania, jeśli złożenie Zamówienia nastąpiło w czasie krótszym niż 3 dni przed spotkaniem

Warsztaty stacjonarne:

 1. Klient może dokonać zakupu warsztatów stacjonarnych poprzez ich wybór na stronie www.MagdalenaSzpilka.com
 2. W opisie danego wydarzenia znajdują się informacje dotyczące tematu spotkania, jego terminu i czasu spotkania, miejsca spotkania, ilości uczestników, dostępne formy płatności, terminy płatności oraz przeciwwskazania do uczestnictwa.
 3. Po dokonaniu wyboru warsztatów, celem dokonania zakupu Klient kontaktuje się z Organizatorem, czyli osobą wskazaną do dokonania zapisu na warsztaty, korzystając z adresu e-mail lub numeru telefonu podanego przy danym wydarzeniu.
 4. Organizator informuje e-mailowo Klienta na podany przez niego adres e-mail o zapisie go na listę chętnych oraz podaje dalsze szczegóły spotkania, informuje jakie dane Klienta są potrzebne do złożenia zamówienia oraz przesyła do zatwierdzenia niniejszy regulamin i politykę prywatności informującą o przetwarzaniu danych osobowych Klienta.
 5. W przypadku braku wolnych miejsc na dane wydarzenie Organizator informuje o możliwości zapisu na listę oczekujących.
 6. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest:
  a). podanie przez Klienta następujących danych:
  – imię i nazwisko oraz opcjonalnie nazwa firmy i nr NIP
  – adres (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj)
  – adres e-mail
  – numer telefonu
  b). akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności. Akceptacja ta jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia.
 7. Klient dokonuje zapłaty wybierając jedną z form płatności.
 8. Sprzedawca, po otrzymaniu wpłaty lub po otrzymaniu od Klienta potwierdzenia dokonania wpłaty, wysyła na adres e-mail Klienta potwierdzenie uczestnictwa w warsztacie.
 9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.
 10. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku:
  a). braku wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia
  b). nieotrzymania wpłaty w terminie wskazanym w opisie wydarzenia
 12. W przypadku odwołania swojego udziału na więcej niż 21 dni przed rozpoczęciem warsztatów, klient otrzymuje zwrot 100% wpłaconej należności. W przypadku odwołania swojego udziału na mniej niż 21 dni przed rozpoczęciem warsztatów klient otrzymuje zwrot 100% wpłaconej należności wyłącznie w przypadku znalezienia zastępstwa. W przypadku odwołania udziału na mniej niż 21 dni przed warsztatami i braku zastępstwa, wpłacona należność nie jest zwracana.

Sesje indywidualne online:

 1. Sprzedawca prowadzi sesje indywidualne za pomocą komunikatora Skype, ZOOM, Messenger lub Whatsapp.
 2. W celu zakupienia sesji indywidualnej Klient kontaktuje się ze Sprzedawcą poprzez adres email: info@magdalenaszpilka.com
 3. Sesja indywidualna jest realizowana w terminie ustalonym mailowo między Sprzedawcą a Klientem.
 4. Płatność za sesję odbywa się przelewem lub przez Paypal w terminie i na zasadach ustalonych mailowo między Sprzedawcą a Klientem.

 

 • 6 CENY PRODUKTÓW I USŁUG ORAZ FORMY PŁATNOŚCI
 1. Ceny zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne.
 2. Ceny podane są w polskich złotych. Klient ma również możliwość zapłaty w innej walucie – Euro, funt brytyjski, dolar amerykański.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów i usług, wprowadzania nowych produktów i usług oraz wycofywania produktów i usług.
 4. Sprzedawca nie oferuje promocji oraz rabatów.
 5. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty lub usługi:
  a). przelew bankowy – płatny bezpośrednio na konto Sprzedawcy
  b). za pomocą PayPal – Klient zostaje przeniesiony na stronę serwisu PayPal w celu dokonania płatności na zasadach wskazanych przez ten serwis
  c). przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy
  za pośrednictwem systemu Przelewy24
 6. Na żądanie klienta do Zamówienia wystawiana jest faktura w wersji elektronicznej (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy), która zostaje przesłana do Klienta na wskazany adres e-mail, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.

 

 • 7 DOSTARCZANIE PRODUKTÓW I USŁUG
 1. Sprzedawca dostarcza Klientowi Treść cyfrową lub Usługę cyfrową po otrzymaniu płatności lub po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności.
 2. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Klientowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Klient wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Klient lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
 3. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Klient lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Klient wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.
 4. Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomość e-mail, w której zamieszcza klikalny, aktywny link do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej wraz z instrukcją.
 5. W przypadku, gdy Klient poda nieprawidłowy e-mail, wpisze go błędnie albo nie zapewni warunków dostarczalności wiadomości e-mail zgodnie z Regulaminem, ponosi odpowiedzialność za brak dostarczenia Zamówienia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej. Zalecane jest, aby skontaktował się ze Sprzedawcą celem wyjaśnienia sprawy i doprowadzenia do dostarczalności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.
 6. Sprzedawca może dokonać zmiany Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową z następujących uzasadnionych przyczyn:
  a). zmiany technologii związane z Treścią cyfrową lub Usługą cyfrową,
  b). zmiany w prawie lub dostosowanie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych do przepisów prawa, czy innych wytycznych związanych z obowiązującym prawem,
  c). zmiany stylistyczne nie mające charakteru merytorycznego ale podnoszące jakość Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych,
  d). zmiany w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej Sprzedawcy, w tym wyłączenia lub wprowadzenia nowych usług czy Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych.
 7. Sprzedawca nie może dokonać zmiany Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy.
 8. Wprowadzane przez Sprzedawcę zmiany nie wiążą się z żadnymi kosztami po stronie Klienta.
 9. Jeśli zmiany miałyby istotnie i negatywnie wpłynąć na dostęp Klienta do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub na korzystanie z nich, Sprzedawca poinformuje Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem o właściwościach i terminie dokonania zmiany oraz o prawie do wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o zmianie (jeśli nastąpiło to później niż ta zmiana).
 10. W przypadku warsztatów, sesji, czy innych usług, które Klient zamówił, realizacja usługi następuje w terminie wskazanym w opisie lub w terminie indywidualnie uzgodnionym przez strony.
 11. Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 

 

 • 8 USŁUGI CYFROWE – ZAWARCIE UMOWY, NEWSLETTER
 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi cyfrowe w postaci umożliwienia Klientowi zawarcia Umowy ze Sprzedawcą drogą elektroniczną. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, w ramach ceny zapłaconej z tytułu złożenia Zamówienia.
 2. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę w postaci wysyłki newslettera, jeśli Klient się na niego zapisał. Szczegóły dotyczące wysyłki newslettera, zapisu, rezygnacji z jego otrzymywania opisane zostały w polityce prywatności – https://magdalenaszpilka.com/polityka-prywatnosci/
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i jego danych osobowych Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Usługi cyfrowej z umową w zakresie, w jakim poinformował Klienta o wymogach związanych z korzystaniem z usługi cyfrowej przed zawarciem umowy o świadczenie usług cyfrowych w przypadku gdy Klient nie spełnia tychże wymogów.
 5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania. Klient jest uprawniony poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach związanych z zakupem.
 6. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi cyfrowej i pozbawić go prawa do składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Klienta przed rozwiązaniem umowy.
 7. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi cyfrowej i pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Klient postępuje w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami, w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, kopiuje Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe Sprzedawcy lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody Sprzedawcy, podaje Sprzedawcy dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich.
 8. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usługi cyfrowej w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia lub w trybie natychmiastowym z ważnych powodów.

 

 • 9 PROCEDURA REKLAMACJI DOTYCZĄCA TREŚCI CYFROWYCH I USŁUG CYFROWYCH
 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili, stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe były zgodne z Umową i aby Klient mógł z nich korzystać zgodnie z Umową. W tym celu informuje w sposób jasny i zrozumiały w niniejszym regulaminie Klienta o wszelkich istotnych wymaganiach, również po stronie Klienta.
 3. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Klient może żądać doprowadzenia do ich zgodności z Umową.
 4. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca doprowadza Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.
 6. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  a). doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
  b). Sprzedawca nie doprowadził Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową,
  c). brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową,
  d). brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania doprowadzenia do zgodności,
  e). z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest nieistotny.
 8. Po odstąpieniu od umowy Sprzedawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez przedsiębiorcę stosownie do przepisów ustawy o prawach konsumenta i z zawartymi tam wyjątkami.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, jeżeli środowisko cyfrowe Klienta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy w niniejszym Regulaminie lub w opisie danej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej albo gdy  Klient, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy ze Sprzedawcą w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Klienta, nie wykonuje tego obowiązku.
 10. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia niezgodności) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.
 11. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie.
 12. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację lub w ten sam sposób, w który skontaktował się z nim Klient albo inny, uzgodniony z Klientem sposób.
 13. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji i zgodnie z polityką prywatności.
 14. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, może także skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie w celu zgłoszenia reklamacji i uzyskania informacji na temat procesu jej rozpatrzenia.
 15. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści lub Usłudze cyfrowej niezgodnej z Umową oraz Treści cyfrowej lub Usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy (jeśli były odpłatne). 
 16. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu Klientowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny (jeśli usługi były odpłatne).
 17. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 18. Zapisy niniejszego paragrafu odnoszą się do Konsumenta i do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

 

 • 10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 6.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 3. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od Umowy znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu. Klient może z niego skorzystać, ale nie musi. Nie jest to obowiązkowe.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w następujących przypadkach:
  a). o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  b). w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c). o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Klientowi potwierdzenie utrwalone na papierze lub za zgodą Klienta, na innym trwałym nośniku;
 7. W przypadku wystawienia faktury korygującej faktura zostanie wystawiona po zwrocie pieniędzy na konto Klienta. Faktura korygująca zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę. Klient odeśle informację zwrotną o odebraniu przez niego faktury korygującej.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które:
  a). są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią cyfrową lub Usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot Umowy;
  b). dotyczą wyłącznie aktywności Klienta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę;
  c). zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;
  d). zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi Klientami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 9. W przypadku, gdy Treści zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi Klientami, którzy nadal mogą z nich korzystać Sprzedawca na żądanie Klienta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę.
 10. Klient ma prawo odzyskać Treści cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
 11. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca może uniemożliwić Klientowi dalsze korzystanie z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Klientowi dostępu do treści cyfrowych.
 12. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, Klient jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
 13. Zapisy niniejszego paragrafu odnoszące się do Konsumenta znajdują zastosowanie także w stosunku do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

 

 • 11 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW ZAWODOWYCH
 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów będących Przedsiębiorcami zawodowymi, zgodnie z definicja zawartą w niniejszym regulaminie.
 2. W przypadku sprzedaży Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 3. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Klientem będącym Przedsiębiorcą zawodowym bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 4. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami zawodowymi Sprzedawca ma prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności albo zawarcia Umowy sprzedaży.
 5. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą zawodowym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy zawodowego.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, będącym Przedsiębiorcą zawodowym zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

 • 12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA
 1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który dokonuje zakupów, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 385/5, art. 556/4, art. 556/5 i art. 576/5 ustawy Kodeks cywilny i art. 7 aa ustawy o prawach konsumenta.
 2. Przedsiębiorcę, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, będą dotyczyć postanowienia niniejszego regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.:
 3. Usług cyfrowych świadczonych drogą elektroniczną
 4. Odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
 5. Reklamacji i niezgodności rzeczy sprzedanej z umową w zakresie ograniczonym art. 7aa ustawy o prawach konsumenta oraz art. 385/5, art. 556/4, art. 556/5 i art. 576/5 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców zawodowych.
 6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy Regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 7 aa ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób.
 7. Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu przesłanym do Sprzedawcy lub w inny sposób, że zakupione Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe, a tym samym zawarta Umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. Formularze stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.

 

 • 13 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE
 1. Treści cyfrowe oraz Usługi cyfrowe świadczone przez Sprzedawcę, treści, teksty, logo, zdjęcia, nazwa firmy, znaki towarowe, szata graficzna mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy będącym ich właścicielem/autorem, co Klient akceptuje poprzez akceptację Regulaminu.
 2. W przypadku zamiaru wykorzystania Treści cyfrowych oraz Usług cyfrowych lub wyżej wymienionych elementów w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie lub ich przeznaczeniem i funkcjonalnościami, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych. Klient w ramach Umowy upoważniony jest do korzystania z nich jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  a). Wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx., jeśli wynika to ze specyfiki Treści cyfrowych oraz Usług cyfrowych,
  b). Zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym.
 4. Licencja, o której mowa w ust. 3 jest ważna przez czas trwania dostępu Klienta do Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych. Okres dostępu, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie ceny za Treść cyfrową lub Usługę cyfrową dokonywanej przez Klienta.
 5. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, jak i ich części, bez wyraźnej zgody Sprzedawcy: 
  a). udostępnianie i prezentowanie ich osobom trzecim, 
  b). publikowanie niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach
  c). kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek. 
 6. Klient zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe nie zostały ujawnione osobom niepowołanym/trzecim. 
 7. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie jakichkolwiek innych Treści cyfrowych oraz Usług cyfrowych udostępnionych przez Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 8. Sprzedawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych (np. materiałów audio i video, materiałów pdf, doc., docx., ćwiczeń, lekcji) zgodnie z postanowieniami Regulaminu.  
 9. Klient kupując wybrany warsztat online odbywający się na żywo, akceptuje fakt, że jego wizerunek może zostać utrwalony w formie nagrania audio i/lub wideo. Jednocześnie wyraża zgodę na rozpowszechnianie tak utrwalonego wizerunku. W zależności od typu warsztatu nagranie jest rozpowszechniane wyłącznie dla jego uczestników lub zostaje udostępnione do ogólnej sprzedaży, o czym Klient zostaje poinformowany przed rozpoczęciem danego warsztatu. Klient ma możliwość zadecydowania o tym czy pozostawia kamerę i/lub mikrofon włączone, wyrażając w ten sposób bądź nie, zgodę na utrwalenie wizerunku. W przypadku wyłączonej kamery i mikrofonu Klient może komunikować się z prowadzącą i z grupą poprzez czat.

 

 • 14 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Magdalena Szpilka, NIP: 617-186-96-99 REGON: 387804129 zwany w Regulaminie również Sprzedawcą. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować się z Administratorem można e-mailowo na adres info@magdalenaszpilka.com lub telefonie na numer +48 690 528 329 lub pisemnie na adres Administratora.
 2. Dane osobowe podawane przez Klienta są przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia) a następnie obsługi Klienta związanej z zawartą umową.
 3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  a). wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
  b). realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  c). rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  d). ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  e). kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  f). przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)
  g). tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  h). archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  i). wykorzystywania cookies na stronie www.MagdalenaSzpilka.com – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
  j). w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)
  k). w celu wysyłki newslettera lub innych nieodpłatnych Treści cyfrowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że Klient zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.
 6. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter), dostawca systemu płatności, kancelaria prawna, biuro rachunkowe oraz inni podwykonawcy i zleceniobiorcy związani z tworzeniem i obsługą oferty Sprzedawcy.
 7. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne), Google, MailerLite itp. dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Meta Platforms Ireland Limited (Faccebook i spółki zależne) stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych., m.in. poprzez:  
  a). współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
  b). stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak ma to miejsce np. w przypadku Google),
  c). stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Klient wyraził zgodę.
 8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i jego danych osobowych, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 12. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sprzedawcę oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://magdalenaszpilka.com/polityka-prywatnosci/

 

 • 15 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA
 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami sprzedaży na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
  a). zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  b). zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
  c). bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.
 6. Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą Konsumenta i znajdują zastosowanie także w stosunku do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

 

§16 OPINIE – FUNKCJONOWANIE W RAMACH SKLEPU/ STRONY

 1. Sprzedawca prezentuje opinie klientów, które skorzystały z produktów i usług Sprzedawcy.
 2. Opinie mogą pojawiać się w różnych miejscach strony www.MagdalenaSzpilka.com i na różnych jej podstronach, na przykład w opisie danego produktu czy usługi lub w zakładce „Podziękowania i refleksje” – www.MagdalenaSzpilka.com/podziekowania/  Mogą też pojawiać się w korespondencji mailingowej (newsletter).
 3. Opinie mogą być prezentowane w różnym formacie, np. video, pdf, opinii pisemnej z wizerunkiem i danymi klienta, z częściowo prezentowanymi danymi osobowymi lub bez żadnych danych osobowych.
 4. Każdy klient ma możliwość pozostawienia opinii o zakupionych produktach i usługach, i tym samym wyraża zgodę na publikowanie jej przez Sprzedawcę i w celach określonych przez Sprzedawcę.
 5. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowane opinie były rzetelne i pochodziły od osób, które są rzeczywistymi klientami. Podejmuje w tym celu uzasadnione i proporcjonalne kroki zawarte w niniejszym regulaminie. Między innymi podejmuje próby uzyskania zgody na publikowanie opinii, na rozpowszechnianie wybranych lub wszystkich opinii oraz sprawdza, czy dana opinia pochodzi od klienta.
 6. Sprzedawca po wykonaniu usługi lub po dostarczeniu treści cyfrowej sam zwraca się z prośbą do klientów o przekazanie refleksji czyli opinii.
 7. Sprzedawca otrzymuje również drogą mailową lub za pomocą innych komunikatorów internetowych podziękowania i opinie od klientów. Po otrzymaniu takiej wiadomości Sprzedawca weryfikuje czy dana osoba faktycznie korzystała z usługi lub treści cyfrowych oraz zwraca się z prośbą do klienta o zgodę na jej publikację i rozpowszechnianie.
 8. Jeśli opinia budzi wątpliwości Sprzedawcy nie jest prezentowana. Osoba, która pozostawiła opinię, która nie została opublikowana albo została usunięta przez Sprzedawcę ma możliwość skontaktowania się ze Sprzedawcą celem wyjaśnienia sytuacji i ustalenia przyczyn.
 9. Sprzedawca nie jest zobowiązany publikować opinii i jest uprawniony do ich usuwania w przypadku, gdy według niego jest to uzasadnione. Może też publikować opinie wybrane.
 10. Sprzedawca nie korzysta z opinii kupionych, sponsorowanych albo uzyskanych w sposób barterowy. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji albo zniekształcania opinii lub rekomendacji w celu promowania swoich usług i produktów.

 

 • 17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane pomiędzy Sprzedawcą a Klientem oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii, zmiany zakresu usług i asortymentu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sprzedawcy na podstronie: Regulamin.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

 

Link do polityki prywatności: 
https://magdalenaszpilka.com/polityka-prywatnosci/

Link do niniejszego regulaminu: 
https://magdalenaszpilka.com/regulamin-do-16-2-2024/

Link do wersji regulaminu obowiązującego do dnia 31.12.2022r:
https://magdalenaszpilka.com/regulamin-do-31-12-2022/

 

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU KONSUMENTA

                                                                     Miejscowość, data: ……………………………

Imię i nazwisko/firma: ……………………………..
Adres zamieszkania: ………………………………..
E-mail: ……………………………………………….
Numer telefonu: …………………………………….
Numer zamówienia: ………………………………..
Data odbioru zamówienia: …………………………

Magdalena Szpilka
Ul. Dębowa 11
63-200 Roszków
Email: info@magdalenaszpilka.com

Reklamacja Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej przez Konsumenta

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiona przeze mnie w dniu…………………………….
Treść Cyfrowa/Usługa Cyfrowa ……………………………………………………………..
[informacja]………………………………………………………………………………..….
jest niezgodna z Umową.

Brak zgodności z Umową polega na …………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
[opis niezgodności z umową].

Niezgodność została stwierdzona w dniu……………………..

Z uwagi na powyższe, żądam:

 • doprowadzenia do zgodności z Umową
 • obniżenia ceny ……………………………
 • odstępuję od Umowy.

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: ………………………………………………………………………………………………

Posiadacz rachunku bankowego: ………………………………..…………………………………………………………………..

Data: ____________________           Podpis Konsumenta: __________________

 

ZAŁĄCZNIK nr 2 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

                                                                   Miejscowość, data: ……………………

Imię i nazwisko/firma: ……………………………….
Adres firmy:  ………………………………………….
NIP: ……………………………………………………
E-mail: ………………………………………………..
Numer telefonu: ……………………………………..
Numer zamówienia: …………………………………
Data odbioru zamówienia: …………………………

Magdalena Szpilka
Ul. Dębowa 11
63-200 Roszków
Email: info@magdalenaszpilka.com

Reklamacja Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej Przedsiębiorcy
na prawach konsumenta

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiona przeze mnie w dniu…………………………….
Treść Cyfrowa/Usługa Cyfrowa ……………………………………………………………..
[informacja]………………………………………………………………………………..….
jest niezgodna z Umową.

Brak zgodności z Umową polega na …………………………………………………………………………………………..……..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
[opis niezgodności z umową].

Niezgodność została stwierdzona w dniu…………………

Z uwagi na powyższe, żądam:

 • doprowadzenia do zgodności z Umową
 • obniżenia ceny ……………………………
 • odstępuję od Umowy.

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: ………………………………………………………………………………………………

Posiadacz rachunku bankowego: ………………………………..…………………………………………………………………

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe, a tym samym zawarta Umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej
znajdujące się w CEIDG:

PKD NR …………………  Opis: ……………………………………………………
PKD NR ……………….… Opis…………………………………………………….
PKD NR …………………. Opis: ……………………………………………………
PKD NR………………….. Opis…………………………………………………….
PKD NR …………………. Opis: ……………………………………………………

Data: ____________________           Podpis: __________________

 

ZAŁĄCZNIK nr 3 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU KONSUMENTA

                                                                    Miejscowość, data……………………………..

Imię i nazwisko/firma: …………………………………………………
Adres zamieszkania: …………………………………………………..
E-mail (o ile jest dostępny): ……………………………………….
Numer telefonu (o ile jest dostępny): …………………………….
Numer zamówienia: ……………………………………………………..
Data odbioru zamówienia: …………………………………………..

Magdalena Szpilka
Ul. Dębowa 11
63-200 Roszków
Email: info@magdalenaszpilka.com

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w przypadku Konsumenta

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy…………………………………….
nr ………………………..… zawartej dnia …………………………………………………
dotyczącej następujących Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych:
………………………………………………………………………………….…………..
………………………………………………………………………………………………

Proszę o zwrot kwoty ………………….. zł
(słownie…………………………………………………………….. złotych) poprzez:

 • PayPal
  ……………………………………………..……………….. [wypełnić jeśli dotyczy]
 • na rachunek bankowy o numerze: ………………………………………………….………….. [wypełnić jeśli dotyczy]
 • przekaz pocztowy na adres:
  ………………………………. ……………………………..[wypełnić jeśli dotyczy]

 

Data: _____________________                     Podpis Konsumenta: _____________

 

ZAŁĄCZNIK nr 4 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

                                                                     Miejscowość, data: …………………………..

Imię i nazwisko/firma: …………………………………………
Adres firmy:  …………………………………………………..
NIP: ……………………………………………………………
E-mail (o ile dostępny): …………………………………….
Numer telefonu (o ile dostępny): ………………………….
Numer zamówienia: ………………………………………….
Data odbioru zamówienia: …………………………………..

Magdalena Szpilka
Ul. Dębowa 11
63-200 Roszków
Email: info@magdalenaszpilka.com

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w przypadku Przedsiębiorcy na prawach konsumenta

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy…………………………………….
nr……………………………… zawartej dnia …………………………………………….
dotyczącej następujących Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych:
………………………………………………………………………………….…………..
………………………………………………………………………………………………

Proszę o zwrot kwoty ………………….. zł
(słownie……………………………………………………….. złotych) poprzez:

 • PayPal
  ……………………………………………..……………….. [wypełnić jeśli dotyczy]
 • na rachunek bankowy o numerze: ………………………………………………….………….. [wypełnić jeśli dotyczy]
 • przekaz pocztowy na adres:
  ………………………………. ……………………………..[wypełnić jeśli dotyczy]

Jednocześnie, oświadczam, że zakupione Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

PKD NR …………………  Opis: ……………………………………………………
PKD NR ……………….… Opis…………………………………………………….
PKD NR …………………. Opis: ……………………………………………………
PKD NR………………….. Opis…………………………………………………….
PKD NR …………………. Opis: ……………………………………………………

Inny dowód: …………………………………………………………………………

Data: _____________________                     Podpis: _____________