Regulamin – do 31.12.2022

Poniżej znajdziesz wersję regulaminu, która obowiązywała do dnia 31.12.2022r:

SPIS TREŚCI

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE
 • 2 DEFINICJE
 • 3 WYMAGANIA TECHNICZNE
 • 4 PRODUKTY 
 • 5 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 • 6 CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI
 • 7 DOSTAWY PRODUKTÓW – KOSZTY, FORMY I TERMINY
 • 8 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 • 9 REKLAMACJE
 • 10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA
 • 11 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 • 12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA
 • 13 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE
 • 14 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES
 • 15 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA
 • 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU KONSUMENTA.

ZAŁĄCZNIK nr 2 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

ZAŁĄCZNIK nr 3 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU KONSUMENTA

ZAŁĄCZNIK nr 4 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE
 1. Sprzedaż następuje poprzez domenę www.MagdalenaSzpilka.com oraz poprzez kontakt e-mailowy i jest prowadzona przez Sprzedawcę.
 2. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu poczty elektronicznej: info@magdalenaszpilka.com.
 3. W przypadku reklamacji złożonego Zamówienia należy kontaktować się ze Sprzedawcą używając adresu e-mail: info@magdalenaszpilka.com
 4. Zasady korzystania oraz składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży Produktów oraz dokonywania reklamacji określa niniejszy Regulamin.
 5. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem sprzedaży. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.
 6. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 7. Ceny podane są w polskich złotych i są cenami brutto. Klient ma również możliwość zapłaty w innej walucie – Euro, funt brytyjski, dolar amerykański.
 8. Informacje o produktach podane na stronie https://magdalenaszpilka.com oraz mailowo, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 9. Nakazuje się:
  a). Dokonywania zakupu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;
  b). Korzystania z wszelkich zamieszczonych treści wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z udzieloną licencją (jeśli taka została udzielona).
 10. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 • 2 DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – Magdalena Szpilka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Szpilka, pod adresem ul. Dębowa 11, 63-200 Roszków, NIP: 617-186-96-99
 2. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie i dokonująca zakupów
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 385/5, art. 556/4, art. 556/5 i art. 576/5 ustawy Kodeks cywilny.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
 7. Produkt – produkty zakupione lub dostępne do zakupienia. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 8. Produkt elektroniczny – produkt dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 9. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem kontaktu mailowego.
 10. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 11. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 12. Operator płatności
  – PayPal PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg
  – Przelewy24, PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15; 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935, NIP: 7792369887
 13. Dowód zapłaty – faktura wystawiona zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
 14. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem przelewu lub Operatora płatności – w zależności od wybranej formy płatności
 15. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).
 16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
 17. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 18. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 19. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).
 • 3 WYMAGANIA TECHNICZNE

Do skontaktowania się ze Sprzedawcą, do przeglądania asortymentu oraz do składania zamówień na Produkty potrzebne są:
a). dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia
b). przeglądarka internetowa, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
c). aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.

 • 4 PRODUKTY
 1. Produkty dostępne w sprzedaży są przedstawione na stronie www.MagdalenaSzpilka.com jak również informacja o nich jest rozsyłana mailowo do listy kontaktów, na którą osoby zainteresowane zapisały się poprzez formularz zapisu na listę kontaktów bądź poprzez formularz zapisu na listę oczekujących danego produktu. Formularze udostępnione są na stronie www.MagdalenaSzpilka.com
 2. Specyfika każdego Produktu oraz cechy charakterystyczne znajdują się w opisach Produktów.
 • 5 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Nagrania z warsztatów online:

 1. Klient może dokonać zakupu Produktu poprzez jego wybór na stronie MagdalenaSzpilka.com.
 2. Po dokonaniu wyboru Produktu, celem dokonania zakupu Klient kontaktuje się ze Sprzedawcą za pomocą wskazanego adresu email.
 3. Sprzedawca w wiadomości zwrotnej informuje Klienta o dostępnych formach płatności, o tym na jakie dane dokonać płatności, jakie dane Klienta są potrzebne do złożenia zamówienia, jak Produkt zostanie przesłany, a także przesyła do zatwierdzenia przez Klienta niniejszy regulamin oraz politykę prywatności informującą o przetwarzaniu danych osobowych Klienta, a także informację do zaakceptowania o wyrażeniu zgody na dostarczenie treści cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest:
  a). podanie przez Klienta następujących danych:
  – imię i nazwisko oraz opcjonalnie nazwa firmy i nr NIP
  – adres (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj)
  – adres e-mail
  b). akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności. Akceptacja ta jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia.
  c). wyrażenie zgody na dostarczenie treści cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Klient dokonuje zapłaty wybierając jedną z form płatności.
 6. Sprzedawca, po otrzymaniu wpłaty lub po otrzymaniu od Klienta potwierdzenia dokonania wpłaty, wysyła e-mail na adres Klienta z instrukcjami do pobrania Produktu oraz wysyła zakupiony Produkt elektroniczny za pomocą platformy internetowej Wetransfer.
 7. Klient otrzymuje e-mail z Wetrasfer z linkiem, z którego może pozyskać i zapisać na wybranym urządzeniu zakupiony przez siebie Produkt.
 8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.
 9. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku:
  a). braku wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia
  b). nieotrzymania wpłaty w terminie 7 dni od złożenia Zamówienia

Warsztaty online:

 1. Poprzez kliknięcie w link wskazany w opisie produktu na stronie MagdalenaSzpilka.com lub w link podany w mailingu lub w wiadomości e-mail, Klient zostaje przekierowany do platformy biletowej Evenea, gdzie zapisuje się na listę uczestników wybranego warsztatu. Dokonując zapisu Klient akceptuje podaną tam politykę prywatności Sprzedawcy.
 2. W mailu potwierdzającym wysłanym przez Evenea na wskazany w zapisie adres e-mail Klient otrzymuje informacje o dostępnych formach płatności, o tym na jakie dane dokonać płatności, jakie dane Klienta są potrzebne do złożenia zamówienia oraz link do niniejszego regulaminu, w celu jego zaakceptowania.
 3. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest:
  a). podanie przez Klienta następujących danych:
  – imię i nazwisko oraz opcjonalnie nazwa firmy i nr NIP
  – adres (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj)
  – adres e-mail
  – numer telefonu
  b). akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności. Akceptacja ta jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia
 4. Klient dokonuje zapłaty wybierając jedną z form płatności.
 5. Sprzedawca, po otrzymaniu wpłaty lub po otrzymaniu od Klienta potwierdzenia dokonania wpłaty, wysyła na adres e-mail Klienta podany przy zapisie, linki dostępu do warsztatu online.
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.
 7. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku:
  a). braku wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia
  b). nieotrzymania wpłaty w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia lub nieotrzymania wpłaty przed rozpoczęciem warsztatów, jeśli złożenie Zamówienia nastąpiło w czasie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem warsztatów

Spotkania grupowe stacjonarne (warsztaty weekendowe):

 1. Klient może dokonać zakupu Produktu poprzez jego wybór na stronie MagdalenaSzpilka.com
 2. W opisie danego wydarzenia znajdują się informacje dotyczące tematu spotkania, jego terminu i czasu spotkania, miejsca spotkania, ilości uczestników, dostępne formy płatności, terminy płatności oraz przeciwwskazania do uczestnictwa.
 3. Po dokonaniu wyboru Produktu, celem dokonania zakupu Klient kontaktuje się z Organizatorem, czyli osobą wskazaną do dokonania zapisu na warsztat, korzystając z adresu e-mail lub numeru telefonu podanego przy danym wydarzeniu.
 4. Organizator informuje e-mailowo Klienta na podany przez niego adres e-mail o potwierdzeniu zapisu go na listę uczestników oraz podaje informacje o szczegółach spotkania, informuje jakie dane Klienta są potrzebne do złożenia zamówienia oraz przesyła do zatwierdzenia niniejszy regulamin i politykę prywatności informującą o przetwarzaniu danych osobowych Klienta.
 5. W przypadku braku wolnych miejsc na dane wydarzenie Organizator informuje o możliwości zapisu na listę oczekujących.
 6. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest:
  a). podanie przez Klienta następujących danych:
  – imię i nazwisko oraz opcjonalnie nazwa firmy i nr NIP
  – adres (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj)
  – adres e-mail
  – numer telefonu
  b). akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności. Akceptacja ta jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia.
 7. Klient dokonuje zapłaty wybierając jedną z form płatności.
 8. Sprzedawca, po otrzymaniu wpłaty lub po otrzymaniu od Klienta potwierdzenia przesłania wpłaty, wysyła na adres e-mail Klienta potwierdzenie uczestnictwa w warsztacie.
 9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.
 10. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku:
  a). braku wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia
  b). nieotrzymania wpłaty w terminie wskazanym w opisie wydarzenia
 12. W przypadku odwołania swojego udziału na więcej niż 21 dni przed rozpoczęciem warsztatów, klient otrzymuje zwrot 100% wpłaconej należności. W przypadku odwołania swojego udziału na mniej niż 21 dni przed rozpoczęciem warsztatów klient otrzymuje zwrot 100% wpłaconej należności wyłącznie w przypadku znalezienia zastępstwa. W przypadku odwołania udziału na mniej niż 21 dni przed warsztatami i braku zastępstwa, wpłacona należność nie jest zwracana.

Sesje indywidualne online:

 1. Sprzedawca prowadzi sesje indywidualne za pomocą komunikatora Skype, ZOOM, Messenger lub Whatsapp.
 2. W celu zakupienia sesji indywidualnej Klient kontaktuje się ze Sprzedawcą poprzez adres email: info@magdalenaszpilka.com
 3. Sesja indywidualna jest realizowana w terminie ustalonym mailowo między Sprzedawcą a Klientem.
 4. Płatność za sesję odbywa się przelewem lub przez Paypal w terminie i na zasadach ustalonych mailowo między Sprzedawcą a Klientem.
 • 6 CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI
 1. Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne.
 2. Ceny podane są w polskich złotych. Klient ma również możliwość zapłaty w innej walucie – Euro, funt brytyjski, dolar amerykański.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu.
 4. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.
 5. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
  a). przelew bankowy – płatny bezpośrednio na konto Sprzedawcy
  b). za pomocą PayPal – Klient zostaje przeniesiony na stronę serwisu PayPal w celu dokonania płatności na zasadach wskazanych przez ten serwis
  c). przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy
  za pośrednictwem systemu Przelewy24
  d). kartą płatniczą – za pośrednictwem systemu Przelewy24
 6. Na żądanie klienta do Zamówienia wystawiana jest faktura w wersji elektronicznej (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy), która zostaje przesłana do Klienta na wskazany adres e-mail, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.
 • 7 DOSTAWY PRODUKTÓW – KOSZTY, FORMY I TERMINY
 1. Wysyłka Produktów elektronicznych następuje do 72 godzin/3 dni od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 2. Forma dostawy – produkty są przesyłane drogą elektroniczną.
 3. Dostawy drogą elektroniczną realizowane są do wszystkich krajów świata.
 4. Zamówienie jest realizowane pod wskazany adres e-mail.
 5. W przypadku warsztatów, sesji, czy innych usług, które Klient zamówił, realizacja usługi nastąpi w terminie indywidualnie uzgodnionym przez strony lub w terminie wskazanym w opisie danego Produktu. 
 6. W przypadku Produktów elektronicznych np. nagrań z warsztatów online wysyłka Produktu do pobrania następuje po dokonaniu płatności przez Klienta. Dostawa zamówionych Produktów elektronicznych odbywa się nieodpłatnie.
 7. W razie braku wpłaty w odpowiednim terminie Zamówienie ulega anulowaniu.
  – nagrania z warsztatów – termin płatności to 7 dni od dnia złożenia Zamówienia
  – warsztat online – termin płatności to 3 dni od dnia złożenia Zamówienia lub potwierdzenie dokonania wpłaty przed rozpoczęciem warsztatu w sytuacji gdy złożenie Zamówienia nastąpiło w czasie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem warsztatu
  – spotkania grupowe stacjonarne (warsztaty, kręgi) – termin wskazany w opisie danego wydarzenia
  – sesja indywidualna – termin ustalony między Klientem a Sprzedawcą
 8. Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 
 • 8 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest umożliwienie Klientowi zawarcia umowy ze Sprzedawcą drogą elektroniczną. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, w ramach ceny zapłaconej z tytułu złożenia Zamówienia.
 3. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę w postaci wysyłki mailingu, jeśli Klient się na niego zapisał. Szczegóły dotyczące wysyłki mailingu, zapisu, rezygnacji z jego otrzymywania opisane zostały w polityce prywatności – https://magdalenaszpilka.com/polityka-prywatnosci/    
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i jego danych osobowych Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania. Klient jest uprawniony poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach związanych z zakupem.
 6. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i pozbawić go prawa do składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Klienta przed rozwiązaniem umowy.
 7. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca  może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Klient postępuje w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami, w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, kopiuje Produkty i Usługi Sprzedawcy lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody Sprzedawcy, podaje Sprzedawcy dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich.
 8. Strony mogą również rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w drodze porozumienia stron w każdym czasie.
 9. Klient może rozwiązań umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia lub w trybie natychmiastowym z ważnych powodów.
 • 9 REKLAMACJE
 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 22Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez Klienta (rękojmia), a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta i art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.
 5. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.
 7. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.
 8. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
 9. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszty reklamacyjne ponosi Sprzedawca.
 10. W przypadku reklamacji w związku z korzystaniem z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, Klient może zgłosić ją w formie elektronicznej na wskazany w niniejszym regulaminie adres e-mail. W zgłoszeniu powinien wskazać opis zaistniałego problemu oraz pozostałe dane pozwalające na identyfikację problemu. Może w tym celu skorzystać z formularza załączonego do niniejszego regulaminu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje i udziela Klientowi odpowiedzi.
 • 10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA
 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:
  – o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 7. Klient akceptując niniejszy Regulamin i składając Zamówienie na Produkt wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i jest świadomy, iż w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sprzedawcę po zwrocie pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę.  
 • 11 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów będących Przedsiębiorcami.
 2. W przypadku sprzedaży Produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.
 3. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 4. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami, Sprzedawca ma prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności albo zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy (Klienta) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Produktu i złożonego Zamówienia, w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 • 12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA
 1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest taki przedsiębiorca, który dokonuje zakupów, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.
 2. Przedsiębiorcę, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, będą dotyczyć postanowienia niniejszego regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.:
  a). Usług świadczonych drogą elektroniczną
  b). Odstąpienia od umowy przez Konsumenta
  c). Reklamacji i rękojmi,
  w zakresie ograniczonym art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 385/5, art. 556/4, art. 556/5 i art. 576/5 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców.
 3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób.
 4. Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu przesłanym do Sprzedawcy lub w inny sposób, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. Formularze stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.
 • 13 WŁAŚNOŚĆ INTELEKTUALNA, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE
 1. Produkty oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę, treści, teksty, logo, zdjęcia, nazwy firm, znaki towarowe, logo Produktów innych autorów, szata graficzna mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i/lub osób trzecich będących ich właścicielami/autorami, co Klient akceptuje poprzez akceptację Regulaminu.
 2. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu lub wyżej wymienionych elementów w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie, lub ich przeznaczeniem i funkcjonalnościami, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy.
 3. Wszelkie treści, materiały elektroniczne i Produkty elektroniczne oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę, stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z przedmiotu umowy/produktu. Klient w ramach umowy upoważniony jest do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  a). Wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx., jeśli wynika to ze specyfiki Produktu i/lub opisu Produktu,
  b). Zapis metodą cyfrową, np. na własnym dysku twardym.
 5. Licencja, o której mowa w ust. 4 jest ważna przez czas trwania dostępu do Produktu. Okres dostępu do danego Produktu, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie danego Produktu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie dokonywanej przez Klienta. 
 6. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Produktu, jak i jego części: 
  – udostępnianie i prezentowanie Produktu osobom trzecim, 
  – publikowanie Produktu niezależnie od formy publikacji
  – kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek. 
 7. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie Produktów elektronicznych lub jakichkolwiek innych treści albo Produktów udostępnionych przez Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 8. Sprzedawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji Produktów, w szczególności Produktów elektronicznych (nagrania video, nagrania audio, materiały pdf, doc., docx.).
 9. Klient kupując wybrany warsztat online odbywający się na żywo, akceptuje fakt, że jego wizerunek może zostać utrwalony w formie nagrania audio i/lub wideo. Jednocześnie wyraża zgodę na rozpowszechnianie tak utrwalonego wizerunku. W zależności od typu warsztatu nagranie jest rozpowszechniane wyłącznie dla uczestników lub zostaje udostępnione do ogólnej sprzedaży, o czym Klient zostaje poinformowany przed rozpoczęciem danego warsztatu. Klient ma możliwość zadecydowania o tym czy pozostawia kamerę i/lub mikrofon włączone wyrażając w ten sposób bądź nie zgodę na utrwalenie wizerunku. W przypadku wyłączonej kamery i mikrofonu Klient może komunikować się z prowadzącą i z grupą poprzez czat.
 • 14 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Magdalena Szpilka, NIP: 617-186-96-99 REGON: 387804129 zwany w Regulaminie również Sprzedawcą. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem można się e-mailowo na adres info@magdalenaszpilka.com lub pisemnie na adres Administratora.
 2. Dane osobowe podawane przez Klienta są przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia Produktu) a następnie obsługi Klienta związanej z zawartą umową.
 3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  a). wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
  b). realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  c). rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  d). ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  e). kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  f). przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)
  g). tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  h). archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  i). wykorzystywania cookies na stronie www.MagdalenaSzpilka.com – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
  j). w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że Klient zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.
 6. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu, dostawca systemu płatności, kancelaria prawna, biuro rachunkowe oraz inni podwykonawcy i zleceniobiorcy związani z tworzeniem i obsługą oferty Sprzedawcy.
 7. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook i spółki zależne, Google, MailerLite itp. dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych., m.in. poprzez:  
  a). współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
  b). stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak ma to miejsce np. w przypadku Google),
  c). stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Klient wyraził zgodę.
 8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i jego danych osobowych, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 12. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sprzedawcę oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://magdalenaszpilka.com/polityka-prywatnosci/
 • 15 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA
 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
  a). zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  b). zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
  c). bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.
 • 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane pomiędzy Sprzedawcą a Klientem oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy na podstronie: Regulamin.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

 

Link do polityki prywatności: https://magdalenaszpilka.com/polityka-prywatnosci/

Link do niniejszego Regulaminu: https://magdalenaszpilka.com/regulamin-do-31-12-2022/

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU KONSUMENTA

Miejscowość, data: …………………………………

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….

E-mail: ……………………………………………………

Numer telefonu: ……………………………………..

Data odbioru zamówienia: …………………………

 

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

 

Reklamacja Produktu

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu……………………………..
Produkt …………………………………………………………………………………………
[informacja o produkcie]……………………………………………………….. jest wadliwy.

Wada polega na ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………[opis wady].

Wada została stwierdzona w dniu………………………………………………………

Z uwagi na powyższe, żądam:

 • wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc)
  lub
 • nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1 kc)
  lub
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ………………….. zł,
  słownie: …………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc)
  lub
 • odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc).

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: ………………………………………………………………………………………………

Posiadacz rachunku bankowego: ………………………………..…………………………………………………………………..

 

Data: ____________________           Podpis Konsumenta: __________________

 

ZAŁĄCZNIK nr 2 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

Miejscowość, data: …………………………………

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres firmy:  ………………………………………….

NIP: ……………………………………………………….

E-mail: …………………………………………………..

Numer telefonu: …………………………………….

Data odbioru zamówienia: ………………………..

 

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

 

Reklamacja Produktu zakupionego przez przedsiębiorcę
na prawach konsumenta
 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu……………………………..
Produkt …………………………………………………………………………………………
[informacja o produkcie]……………………………………………………….. jest wadliwy.

Wada polega na ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………[opis wady].

Wada została stwierdzona w dniu………………………………………………………

Z uwagi na powyższe, żądam:

 • wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc)
  lub
 • nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1 kc)
  lub
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ………………….. zł,
  słownie: …………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc)
  lub
 • odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc).

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: ……………………………………………………………………………………………….

Posiadacz rachunku bankowego: ………………………………..…………………………………………………………………..

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego
w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej
na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej
znajdujące się w CEIDG:

 1. PKD NR ……………………………
  Opis: ……………………………………………………………………
 2. PKD NR ……………………………
  Opis: ……………………………………………………………………
 3. PKD NR ……………………………
  Opis: ……………………………………………………………………
 4. PKD NR ……………………………
  Opis: ……………………………………………………………………
 5. PKD NR ……………………………
  Opis: ……………………………………………………………………
 6. PKD NR ……………………………
  Opis: ……………………………………………………………………
 7. PKD NR ……………………………
  Opis: ……………………………………………………………………

 

Data: ____________________           Podpis: __________________

 

ZAŁĄCZNIK nr 3 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU KONSUMENTA

Miejscowość, data: …………………………………..

Imię i nazwisko/firma: ……………………………..

Adres zamieszkania: ……………………………….

E-mail: ……………………………………………………

Numer telefonu: ………………………………………

Data odbioru zamówienia: …………………………

 

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy…………………………………………………….
zawartej dnia ……………………………………………………….dotyczącej następujących rzeczy:
………………………………………………………………………………….………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Proszę o zwrot kwoty ………………….. zł
(słownie …………………………………………………………………………………….. złotych) poprzez:

 • PayPal
  ………………………………………………………………..……………….. [wypełnić jeśli dotyczy]
 • na rachunek bankowy o numerze: ………………………………………………………………………………….. [wypełnić jeśli dotyczy]

 

Data: _____________________                     Podpis Konsumenta: _____________

 

ZAŁĄCZNIK nr 4 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

Miejscowość, data: …………………………………..

Imię i nazwisko/firma: ……………………………..

Adres firmy:  …………………………………………..

NIP: ………………………………………………………..

E-mail: ……………………………………………………

Numer telefonu: ………………………………………

Data odbioru zamówienia: ………………………….

 

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa
w przypadku przedsiębiorcy na prawach konsumenta

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy…………………………………………………….
zawartej dnia ……………………………………………………….dotyczącej następujących rzeczy:
………………………………………………………………………………….………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Proszę o zwrot kwoty ……………………. zł
(słownie …………………………………………………………………………………….. złotych) poprzez:

 • PayPal
  ………………………………………………………………..……………….. [wypełnić jeśli dotyczy]
 • na rachunek bankowy o numerze: ………………………………………………………………………………….. [wypełnić jeśli dotyczy]

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego
w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej
na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

 1. PKD NR ……………………………
  Opis: ……………………………………………………………………
 2. PKD NR ……………………………
  Opis: ……………………………………………………………………
 3. PKD NR ……………………………
  Opis: ……………………………………………………………………
 4. PKD NR ……………………………
  Opis: ……………………………………………………………………
 5. PKD NR ……………………………
  Opis: ……………………………………………………………………
 6. PKD NR ……………………………
  Opis: ……………………………………………………………………
 7. PKD NR ……………………………
  Opis: ……………………………………………………………………

 

Data: _____________________                     Podpis: _____________